Meditasjoner (english version further down)

Jeg legger her ut en rekke frie meditasjoner, som kan gi en forbindelse til bestemte erkeengelenergier. Disse meditasjonene har kommet til meg gjennom channeling. De er utprøvd av flere mennesker og har vist seg til å være både styrkende og vekkende.

Den første meditasjonen er forbundet med erkeengelen Ariel. Han har et spesielt forhold til naturen og dens ånder. Han utstråler en enorm livsbejaelse og har et ansikt og en utstråling som kan minne om en løve. Føler du kjærlighet for vårt jordiske bosted, som vi deler med alle naturvesener, og ønsker du å forbinde deg sterkere med det, er Ariel en egnet hjelper for deg. Du kan også be ham om å gi deg store eller små oppgaver for miljøet, eller om å styrke din forståelse av naturen. Hans auriske farge kan oppleves som en livsbærende sart rødfarge.

Den andre meditasjonen er forbundet med erkeengelen Rafael. Han har et spesielt forhold til det som overvinner sykdom i et menneske, overvinner usunne forhold i samspillet mellom mennesker, og han hjelper med å overvinne forstyrrelser i det levende samspillet i naturen. Han bevirker helbredelse ved å gjennopprette balansen - frem for alt mellom oppbyggende, livsbærende og nedbrytende krefter. Han sørger for at alle vesener kan åpenbare et maksimum av friskhet og styrke, og at alt er på rett sted til rett tid. Hans auriske farge kan oppleves som en dyp, utbalansert grønnfarge.

Den tredje meditasjonen er forbundet med erkeengelen Raguel. Hans hovedaktivitet er å skape god dialog og fred, han hjelper med meningsfull nettverksbygging, balanse og nødvendige ressurser på alle plan. Raguel hjelper med å oppheve eller nøytralisere urettferdigheter og konflikter. Hans auriske farge kan oppleves som en sart lysfull vannblå farge.


ENGLISH VERSION: I put here a number of free meditations, which can provide a connection to certain archangel energies. These meditations have come through to me by channeling over a couple of years. Several people have used them and affirmed that they can have an invigorating and awakening effect.

The first meditation is given by Archangel Raguel. His main activity is to create dialogue and peace. He helps with meaningful networking, balance and adequate resources at all levels. Raguel helps to dissolv or neutralize injustices and conflicts. His auric color can be perceived as a delicate blue, like water flowed through by light.


The second meditation is related to Archangel Ariel. He has a special relationship with nature and her spirits. He emanates an enormous affirmation of life and has a face and a power that resembles a lion. If you are feeling love for our earthly residence, which we share with all natural beings, and you want to connect yourselv more to it, Ariel a suitable helper for you. You can ask him to give you big or small tasks for the environment, or to strengthen your understanding of nature. His auric color can be perceived as a life-bearing delicate red.

The third meditation is connecting you with Archangel Rafael. He has a special relationship to all that overcomes disease in a being, or unhealthy conditions in the interaction between people, and even can help to overcome interference in the living interplay of nature. He brings healing by restoring balance - above all between the forces of growth, preservation and dissolution. He ensures that all beings can liv with a maximum of freshness and strength, and that everything is in the right place at the right time. His auric color can be perceived as a deep, balanced green..


Raguel: erkeengel-meditasjon, archangelmeditation

Meditasjon (english version further down):

 1. Be meg, Raguel, om å lede denne meditasjonen
 2. Finn i deg ro, fred og trygghet. 
 3. Så føl din kropp i følgende rekkefølge:
  Høyre lilletå, ytre høyre fotside, ytre høyre ankel, høyre øre – venstre øre, venstre ytre håndledd, venstre ytre hånd, venstre lillefinger.
  Så speilvendt:
  Venstre lilletå, ytre venstre fotside, ytre venstre ankel, venstre øre – høyre øre, høyre ytre håndledd, høyre ytre hånd, høyre lillefinger. Gjør dette syv ganger (eller så ofte som det passer deg), inntil det oppstår en energetisk strøm
 4. Gi slipp  - Gi slipp på dine legemlige anspenninger. Slipp deg selv tillitsfullt inn i den strukturen, som Gud har gitt deg i form av ditt menneskelegemet. Føl dine  muskler, i det hele tatt ditt „kjøtt“ som noe som legger seg avslappet inn til skjelettet, ikke strever bort fra det. Føl ditt ideale legemet (som Adonis eller Afrodite) - Gi slipp på dine mentale anspenninger. Slipp deg selv tillitsfullt inn i strukturen som Gud har gitt deg i form av tankenes selvbærende logiske kraft. Opplev den som utrykk for universets åndelige sammenheng. - Gi slipp på dine emosjonelle anspenninger. Slipp deg selv inn i sjelens tillit til universets Gud-gitte struktur (med alle dets planer). - La deg selv synke ned i og bli hjemme i ditt eget hjerte, og la ditt hjerte i beskjedenhet finne tilfredshet, trygghet og lykke i mitt nærvær.
 5. Føl hvordan mine erkeengeltanker forsiktig kobler seg inn i dine mennesketanker. Føl hvordan du elsker mine erkeengeltanker som noe du har savnet lenge, hvordan du fatter tillit til dem, hvordan de gir deg både vidde og hold. Bre deg selv skuende inn i min erkeengelsjel som i et luftrom. Dykk inn i mitt erkeengelhjerte med dine hjertekrefter. Dykk inn i min erkeengelvilje med kreftene av din vilje, for å helbrede dem, styrke og befestige dem, for å gjøre dem smidig og der det er nødvendig også hardere.
 6. Søk og finn fred med verdensaltets natur. Fornem hvordan det er fylt med den tålmodigheten som kommer av vissheten om at GUD ER – føl mitt sarte blåe lys som gjennomstrømmer det. Dersom det oppstår øyeblikk av virkelig skuen, husk hvordan man kun kan fange opp en dunfjær som synker ned gjennom luften, ved å ikke gripe den, men la den helt komme av seg selv.
 7. Når du vil avslutteføl hvordan jeg kun blir usynlig, men forblir forbundet med deg, mens du lar gå i oppløsning denne meditasjonen. Våkn opp. 👑

 

En affirmasjon, som du kan variere etter eget behov:

Still deg selv, ved å bruke fantasien, inn i et øyeblikk i fremtiden, og bekreft det følgende for deg selv:
Jeg opplever, i dyp takknemlighet, at mitt ytre liv (i likhet med mitt indre) er preget av levende dialog og fred. Jeg opplever at mitt livs innsats bygger broer mellom mange gode og spennede mennesker, mennesker som har en positiv og vennlig holdning. Jeg opplever at jeg bidrar til å skape et utbalansert nettverk av gode åndelige krefter og at nødvendige kontakter og ressurser manifesterer seg lett, både i det indre og i det ytre. 


 

English version:

Archangel Raguel - meditation and affirmation 

Meditation:


1. Ask me, Raguel, to lead this meditation


2. Find the place within you where you feel calm, peaceful anf safe.


3. Send your feeling into your body in the following order:
Right little toe, outer right ankle-length, outer right ankle, right ear - left ear, left outer wrist, left outer hand side, the left little finger.
So mirrored:
Left little toe, outer left ankle-length, outer left ankle, left ear - right ear, right outer wrist, right outer handside,  right little finger.
Do this seven times (or as often as you see fit) until you can feel the energy flow between the places in the body


4. Let go

 - Let go of your bodily tensions. Release yourself confidently into the divine structure of your human body. Feel your muscles generally your flesh as something that settles relaxed into the skeleton, not striving away from it. Feel your ideal body (for example picturing Adonis or Aphrodite)

- Let go of your mental tensions. Release yourself confidently into the divine structure of your mind,the self-supporting power of it´s logic . Experience this power as an expression of the universe's spiritual interconnectedness.


- Let go of your emotional tensions. Release yourself into the soul ´s confidence into the divine structure of the universe (with all its planes).
- Let yourself sink into your own heart, become at home their, and let your heart in modesty find contentment, peace of mind and happiness in my presence.


5. Feel
how my archangel thoughts gently connect with your human thoughts. Feel how you love my archangel thoughts like a long lost trasure, how you adopt confidence in them, how they give you both width and hold). Spread yourself out awakening into my archangel soul like into an atmosphere. Immerse your heart flow into my archangel heart. Immerse the powers of your will into my archangel will - to be healed, strengthened and fortified , to make them pliable and where necessary also harder.


6. Search for and find peace

with the nature of the universe. Perceive how it is filled with the patience that comes from knowing that

GOD IS

 - connect to my gentle blue ligth flowing through it.

If there are moments of clairvoyance, remember the feather sinking down through the air. How you can only capture it as long as you avoid to grasp for it , and instead let it come to you all by itself.


You can end the meditation at any time.
7. Feel me becoming invisible,
but be shure of my staying connected with you, whilst you let this meditation disintegrate.
Wake up. 👑


Example for an affirmation in harmony with archangel Raguel, wich you should adjust to your own needs

Imagine yourself in the future, and confirm the following for yourself:
I can see, in deep gratitude, how my life is filled with living dialogue and peace. I can feel how my efforts build bridges between many good and exciting people, people who have a positive and friendly attitude. I feel myself growing while contributing to a balanced network of good spiritual powers and the necessary contacts and resources manifest themselves easily, both within my soul and in the world.

Erkeengel-meditasjon, archangelmeditation - Ariel

http://www.wellnessmaxx.de/product/6/322KSB0301/Karma-Kaskadenbrunnen-Rosenquarz-Zimmerbrunnen.htmlde

(english version further down)

1) Be meg, Ariel, om å lede denne meditasjonen.

2) Kjenn dine føtter, hvordan de berører bakken, hvordan de formidler mellom det horisontale og det vertikale. De gir deg den verdifulle opplevelsen av å bli båret, opplevelsen av sann, gyldig substans i den fysiske verden.


3) Føl! 
Sentrer din bevissthet ved å huske hvordan dette gjør deg takknemlig, fyller deg med glede og undring! (Du kan iakta små barn som akkurat har lært å gå oppreist dersom du trenger hjelp til å huske).

Ta denne takknemlighetsfølelesen, denne gleden, denne opplevelsen av stor undring, og la dem bli en del av deg.


4) La det vokse

La takknemligheten vokse, og la den, idet den vokser, bli forvandlet til evnen til å godta verden og livet, som de er.
La gleden vokse, og la den, idet den vokser, bli forvandlet til evnen til å ta ansvar for verden - i beskjedenhet og ydmykhet. 
La opplevelsen av undring vokse, og la den, idet den vokser, bli forvandlet til altomfattende kjærlighetskraft.
- Ta den tiden du trenger. -


5) Be meg, Ariel, om å forbinde energiene du har skapt med ditt hjerte.

Føl hvordan det skjer: Når energiene har falt til ro og strømmer sart og fredfult, send dem ned gjennom føttene dine inn i jordens hjerte,
send dem ut gjennom armene og hendene, til de omslutter hele planeten,
Del slik din kjærlighet med planeten, med naturen og menneskeheten.
Og ta imot det som strømmer tilbake av alt som godtar din gave i takknemlighet.
Vær i fred - bygg tillit, som kan bære ditt liv.


6) Vit, at jeg er med deg, mens du lar gå i oppløsnig denne meditasjonen.

Våkn opp! 


English version

 1) Ask me, Ariel, to guide this meditation.

2) Feel your feet,

how they touch the ground, which they are built to touch.

They provide you with the wonderful feeling of being held up and carried, the experience of true, valid substance within the material world.

3) Feel!

Concentrate your awareness on how this makes you feel: grateful, full of joy and wonder! 

(You might want to observe a child who has just learned to walk)

Feel this gratitude, this joy, this experience of wonder…

Let them become strong within you and become part of you.

 4) Let grow

Let grow the gratitude into the virtue of total acceptance of your life, of the universe,

- let grow the joy into the will for humble world responsibility,

- let grow the experience of wonder into the force of all-encompassing love.

- - - Take your time. - - -

5) Collect all the energies

you have built up.

Ask me, Ariel, to center them in your heart, feel how it happens.

When the energies have settled let them flow down through your feet into the earth,

let them flow through your hands outwards in your imagination embracing the whole planet

- thus sharing these wonderful energies with mother earth, mankind and nature.

Feel our answer, whilst we accept your gift in gratitude. 

Be in peace - build trust, which can carry your life.

6) Know that I am with you, whilst you let dissolve this meditation. Wake up! ��

Erkeengel - meditasjon, Raphael

http://mightygoods.com/categories/jewelry

1)  Be meg, Raphael, om å lede denne meditasjonen. 

2) Finn til deg selv med hjelp av et levende lys, passende vakre omgivelser eller på annen måte som er vant og naturlig for deg.

3) Så fordyp deg i følgende ord:

"Vær beroliget. Ingen nødvendighet skrider frem i dødens kappe. Døden er alltids et sjelens valg. Det ytre er ofte den synlige årsaken, men bak det står alltids sjelens innsikt i sin større vei." - Det gjelder også når døden ligger i forgjengeligheten av en elsket erfaring eller opplevelse, ja selv når det er slik at du velger å gå videre, er døden alltids rund deg. Du kan kun holde den ut, kun leve uten å bli overveldet av den, idet du helt gjennomtrengende gir deg hen til tanken: ”Det sanne livet ligger i evigheten, og i tiden skrider evigheten ut sine muligheter, og jeg blir på nytt og på nytt født ut av MEGSELV.” Føl hvor mye helbredelse dette fører inn i ditt liv. Vær åpen, full av voksende tillit til min ledelse. 

4) Begynn med å åpne deg selv idet du forestiller deg en grønn trekant på en mørkere rødlig bakgrunn. Så ser du hvordan spissen åpner seg og en sterk lysstråle faller inn oven ifra. Og så blir trekanten som en gjennomlyst grønn edelsten. Føl deg selv i dens midte.

5) Når du er helt inne i midten av trekanten... la det bli til en pentagondodekaeder... og føl deg selv som en sol som gjennomlyser den grønne edelstenen innen ifra, og stråler ut over dens grenser inn i verden. Tal slik (i ditt indre):

”Jeg ærer deg Gud i din styrke, som du bringer den til uttrykk i din tjener Rafael. Så med full identifikasjon: JEG ER ett med RAFAEL, JEG ER ett med GUDS STYRKE (eller: JEG ER RAFAEL, JEG ER GUDS STYRKE) ... nå i dette øyeblikket ... og senere i det ytre livet. Måtte mitt hjerte beholde det i sin drømmende bevissthet.

6) Husk at jeg alltids er nær deg, mens du lar gå i oppløsning denne meditasjonen. 

Våkn opp! 🙂

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(english version)

1) Ask Raphael to guide this meditation. (About Raphael see above under "meditations). Meditate as if he were saying the following to you.

2) Find peace and calmness with the help of a candle, suitable beautiful surroundings or in another way that seems accustomed and natural for you.

3) So immerse yourself in these words:

"Be reassured. No necessity progresses in death`s robe. Death is always the souls choice. The obvious cause is usually something exterior, but behind it is always the soul`s insight into its larger path." - This also applies when the death lies in the transience of a beloved condition or experience. Yes even when it is so that you decide to move on, death is always around you. You can only withstand it, live without being overwhelmed by it, by completely devoting yourself to the idea: "The true life is in eternity, in time eternity paces out its options, and I will be reborn again and again out of MYSELF. " Let this idea completly penetrate your soul!

Feel how much healing that brings into your life. Be open, full of growing confidence in my guidance.

4) Start to open up yourself by imagining a green triangle on a darker reddish background. Then envision how the triangle`s tip is opening up and a strong beam of light is falling into it from above. See the triangle as an illuminated green gemstone and move yourself into its midst.

5) Once you are fully immersed in the middle of the the triangle... let it transform into a pentagondodekaeder... and feel yourself like the sun shining through the green jewel from within, and radiating out over its borders into the world.

While doing this speak so (in your mind)

"I honor you God for your strength, as you bring it to expression through your servant Rafael." So with full identification: "I AM one with RAPHAEL, I AM one with GOD'S STRENGTH, (or: I AM RAPHAEL, I AM GOD'S STRENGTH) ... now in this moment .. and later in the outer life, may my heart stay aware of it!".

6) While allowing this meditation to disintegrate, remember that I always am near you.   Wake up!🙂