Ta feil? Being wrong?

Angel readings er beskyttet. Det er en opplevelse som fornyer seg selv hver gang du gir eller mottar en angel reading. Personen som gir readingen og personen som tar den imot er løftet ut av sitt ego til en forbløffende høy grad. Men fortsatt gjelder det universelle prinsippet om tiltrekning og frastøting, noe som betyr at kvaliteten på våre spørsmål og "bølgelengden" av personlighetene som deltar spiller inn i prosessen.
I min egen erfaring med å motta en reading har jeg alltid fått noe godt ut av det. Det ser ut som om det sanne budskapet alltid kommer gjennom. Men det har vært readinger som virkelig førte meg rett inn i sentrum av mine utfordringer, på måter som jeg ikke kunne fått til alene, og viste meg muligheter til å komme videre. Andre readinger syntes å være mer som en hyggelig massasje, de løftet meg opp for et par dager uten å berøre de dypere aspekter. En gang viste en reader forakt og aggresjon, prøvde å presse meg over mine grenser. Det var ingen god opplevelse, men retningen han prøvde å presse meg inn i, viste seg likevel å være riktig på mange måter.
Så, la oss takke for den enorme beskyttelsen og den rensende kraften som opprettholder sannhetsnivået av angel readings, men la oss også bidra med vårt eget beste åndelige og emotionelle nivå.

IN ENGLISH

Is it possilble to give wrong informastion?

Angel readings are protected. That`s an experience renewing itself each time you give or receive an angel reading. The reader and the one asking for support, are lifted out of their ego to an astonishing degree. But still the universal principle of attraction and repulsion is working, meaning that the quality of our questions and the "wavelength" of the personalities involved, is playing at least some part in the reading.
In my own experience of recieving a reading I have always got something good out of it. It seemed like the truth always came through. But there have been readings that really went right into the center of my challenges and chances, and showed me possibilities to get through in ways, that I couldn`t see myself. Other readings seemed to be more like a nice massage, lifting me up for a couple of days without touching the deeper aspects. One time a reader even showed contempt and agression, trying to push me out of my boundaries. That was no good experience, but the direction he tried to push me into, still proved to be right in many ways.
So, let us thank for the enormous protection and cleansing power that upholds the purity of angel readings, but let us also cotribute with our own best spiritual and emotionell effort.

 

Allmenn menneskekjærlighet - benevolence for all beings

Når det gjelder engleterapi/engleveiledning ligger mulighetene for å forfalske resultatet hovedsakelig i to sider av prosessen.

Vi kan føle sympati eller antipati for vår klient. Dette er i utgangspunktet et element av egeninteresse. Det kan hende at vi vil gjøre et godt inntrykk på klienten eller at vi blir fanget i en ikke helt gjennomskuet antipatisk holdning. Siden det er vår egen sjel som ber om hjelpende informasjon eller energi for klienten vil det føre til at vi sender noe ubevisst med, når vi ber englene om hjelp. Kan vi ikke tro at englene ser det og siler det ut? Jo, til en viss grad, men her kommer vi til en annen feilkilde, og det er at det finnes innflytelser som vil manipulere oss, som vil gi oss usanne inspirasjoner. Disse får tilgang, når vi har et urent ubevisst element blandet inn i vårt forsøk til å nå egleverdenens råd.

Den beste metoden til å overkomme dette er likevel ikke å ransake vår sjel for enhver mulighet for egoistisk farget egeninteresse, fra oss selv eller eventuelt som en innflytelse fra klienten eller andre. Den beste metoden er å gå inn i energien av allmenn menneskekjærlighet. Vi kan hvile i tanken om at det trengs hele menneskeheten, ja faktisk hele solsystemet for at enhver av oss skal kunne utvikle seg. Da kan vi trekke kraft fra en høyere kilde, og vi finner renselse og beskyttelse for prosessen. Egeninteresse og manipulative inflytelser mister sin makt. 

IN ENGLISH

Within angel therapi and angel counselling the possibility of getting false results comes from two sides.
The first is the realm of personal feelings. We can feel sympathy or antipathy for our client. This is basically an element of self-interest. It may happen that we want to make a good impression, or we might wish to say something our client wants to hear, or we might be caught up in a negativ reaction towards our client without really admitting it to ourselves.
Since it is our own soul that asks for helping information or energy for the client, this may bring a falsifying element into our clairvoyant efforts.
Can we not believe that the angels see it and sift it out? Yes, to some extent.
But here we come to the other source of error. It comes from influences that exist in the world that want us to get it wrong. When we have an impure subconscious element mixed into our attempt to reach the angels advice, we might get fed lies and our clients through us.
The best way to overcome this is still not to nervously search our souls for any possibility of selfishness or manipulation. The best way is to fill our souls with benevolence for all beings. We can "wake up" into the thought that all mankind, indeed the entire solar system was necessary for any of us to come forth. We can draw strength from a higher source remembering how we all belong together. As far as we manage that, selfishness and manipulations will loose their power.

 

Åndelig samvittighetsfullhet - spiritual honesty

Når inspirasjonen kommer - i form av viten, følelser, bilder og ord, - er det igjen vår egen sjel som på en heller ubevisst måte oversetter formløs ånd til en form av informasjon som vi kan forstå. Og igjen er det de samme kildene av forvrengninger og forskyvninger som truer renheten og dermed sannheten og den gode virkningen av det vi får frem. I denne delen av prosessen trenger vi en annen kraft for å kunne produsere noe av kvalitet. Det er litt vanskelig å sette ord på det. En beskjeden, uselvisk kjærlighet til sannheten, en dyp klarhet over, at det som er sant og virkelig er mer verdt enn den vakreste illusjonen som gir gode følelser. Det hjelper å huske at hele prosessen er der for klienten, og at det er klienten informasjonen og energien den bærer med seg er ment for. Det ligger en sart vilje i det som kommer fra englene, en vilje som formidler til oss hva vi skal si og hva vi eventuelt bare skal antyde eller til og med holde tilbake. Denne sarte engleviljen er kvalitativt annerledes enn de impulsene som vil føre oss på avveier. Vi må være i form i vårt indre når vi skal oppfatte alt dette og være våkne og oppmerksomme på en meget sart måte. Kanskje det rette ord er åndelig samvittighetsfulhet.

Utrustet med allmenn menneskelighet og åndelig samvittighetsfullhet har vi en sjanse til å erobre nye verdifulle områder for menneskeheten og til å bidra til menneskehetens fremskritt.

IN ENGLISH

When inspiration comes through - in terms of intuitiv knowledge, feelings, images or sounds - it is again our own soul that in a rather unconscious way translates formless spirit into a form of information that our client can understand. Therefor the same distortions will threaten the purity of what we give, and thus the level of truth and good impact. In this part of the process, that manifest spirit into form, we need another force in order to produce something of quality. It's a little hard to put this into words. A modest, selfless love of the truth, a deep clarity about the fact that what is true and real is worth more than the most beautiful illusion. We could call it spiritual honesty.

It is a good method to remember that the whole process is there for the client and that the information and the energy it carries with it, is intended for the clients use.
There is a gentle flow coming from the angels, a flow that conveys to us what to say explicitely, what we may only suggest or even withhold. This delicate angel will is clearly different from those impulses that will lead us astray, in its gentleness, its soberness and its caring love.
We need to be fit, alert and attentive, at least on the inside, in the moments we perceive angel messages.

Endowed with benevolence  for all beings and spiritual honesty we have a chance to conquer new valuable areas for mankind and to contribute to the progress of humanity.