The angels are beyond religions. This picture comes from http://www.ashanar.de/engelbilder.html

Utvikling av religionene i fremtiden (english version further down)

Følgende tekst skal kaste et lys over dette tema:

"Englene har visse mål i sikte, ikke bare i forbindelse med det ytre sosiale liv, men også med livet av den menneskelige sjel. Målet de fremmer gjennom bildene de innprenter i astrallegemet er: at ethvert menneske i fremtiden tiden skal se en skjult guddommelighet i samtlige av sine medmennesker.


.. I henhold til intensjonen som ligger bak englenes arbeid, skal ting være svært annerledes i fremtiden. Hverken i teori eller i praksis skal vi bare se på menneskets fysiske kvaliteter, og betrakte ham eller henne som et mer utviklet dyr, men vi må møte ethvert menneske idet vi fullstendig våkner for at i dette menneske åpenbarer det seg noe fra verdens guddommelige grunnleggelse, åpenbare seg gjennom kjøtt og blod. Å oppleve mennesket som et bilde, som  åpenbarer seg ut av den åndelige verden, å oppleve det med all den oppriktigheten, all den styrken og all den innsikten vi har til rådighet - det er impulsen som av englene er lagt inn i bildene.

Når dette blir virkelighet vil det ha en meget bestemt konsekvens. Grunnlaget for all fri religiøs følelse som vil utfolde seg i menneskeheten i fremtiden vil være anerkjennelsen, ikke bare i teorien, men i praksis, at ethvert menneske er skapt i Guds bilde. Når den tid kommer vil det ikke være behov for noen religiøs tvang; for ethvert møte mellom et menneske og et annet menneske vil i seg selv være av samme art som en religiøs rite, et sakrament, og ingen vil trenge spesielle religiøse institusjoner på det fysiske planet for å opprettholde det religiøse liv. Dersom religiøse institusjoner virkelig forstår seg selv, må deres siste mål være å gjøre seg overflødig på det fysiske plan, ved at hele livet på det fysiske planet blir til et uttrykk for det oversanselige
Å gi mennesket full frihet i det religiøse liv - dette ligger i det minste i undergrunnen av englenes arbeid." (Rudolf Steiner 1918)

Hva med Kristus? (English version further down)

På første side skrev jeg at "Gud ikke kan komme ned til oss, til vårt nivå, uten å miste sin guddommelighet". Jeg håper at noen av dere har reagert litt på utsagnet For hva da med Jesus Kristus. Er han ikke ifølge kristendommen nettopp en versjon av Gud, som har steget ned og blitt menneske ”lik oss i alt unntatt synden”?

Det er kanskje ikke like lett for alle å føle det betydningsfulle i det. Noen får sperrer når de hører ordet "synd", idet de opplever det som et uttrykk for menneskefientlighet eller maktmisbruk. Det kan hjelpe å høre hvordan Rudolf Steiner uttykker det: I årene mellom Jordandåpen og langfredagen, da den guddommelige fylde var helt tilstede i Jesus, har det ikke oppstått noe karma, ingenting ble gjort eller unnlatt av ham, som resulterte i skyld, som måtte utliknes i en fremtid.

Da kan man oppleve hvor uendelig stort det må ha vært og forstå at det guddommelige har steget ned og bodd iblant oss: Og det har forbundet seg med vår menneskelighet, til og med delt vår opplevelse av maktesløsthet, men endelig nådd frem til oppstandelsen. Her uttrykker det seg nok en viktig kjensgjerning som kan ha betydning for alle.

Samtidig med dette hendelsesforløpet var Gud som "fader" fortsatt fullkommen. Jeg forestiller meg Gudfader som aktivt tilstede i de energetiske strukturene som danner og opprettholder atomene og hele den materielle verdenen. Og verden falt ikke sammen, men var like holdt og båret som før, mens Gud som "sønn" gjennomgikk sin død og oppstandelse. Det virker dermed som om Kristi funksjon som formidler mellom mennesket og faderens fullkommenhet er i slekt med englenes.Kristus gir oss den informasjonen at han skal være med oss fra sin oppstandelse i alle utviklinger og veislyngninger. Han har på denne måten vært med oss i snart to tusen år. Og siden han er den samme som var det skapende ordet i begynnelsen, kan han ikke ha vært uvirksom i denne tiden. Det er jo en lang tid i en viss forstand, men det er dog også en kort tid med hensyn til menneskeheten eller jorden eller universets utvikling.

Vi har oppnådd en høy materialistisk fullkommenhet. I vårt sjelelige liv ser vi ofte en uheldig sammenblanding av ego-impulser med virkelig selvstendighet og ansvarsevne, som kan virke naiv, ja primitiv i sammenlikning med vårt ytre nivå. Likevel har vi nådd en viss grad av kulturell toleranse, interesse og kjærlighet. Det virker sannsynlig at Kristus kan ha noe  å gjøre med det.

Det er også sannsynlig at han har en del av ansvaret for at vi har begynt å kunne løfte oss mot himmelen igjen, og noen av oss kan ”se”, mens andre kan ane og føle, og vi alle kan gjøre noe med disse våre nye evner.

Kristendom blant likeverdige (english version further down)

Føler noen at dette er en tale for kristendommen? På en måte er det nok det. Kristendommen bærer opplevelsen av en viktig menneskehetens skatt.

Men det er ikke en tale for kristendommens overlegenhet over andre nødvendige og verdifulle religioner og åndsretninger. Også hinduismen, buddhismen og islam, samt mange flere, bærer uunnværlige bidrag til den fremtidige menneskelige åndeligheten. Det er jo meget lett å påpeke feilutviklinger i enhver retning, men vi må ikke tro av den grunn at livet i dem er død eller kan unnværes.

Besøk gjerne min facebookside - you are welcome to visit my facebookpage (merk, høyreklikk og velg "Gå til .." / mark, click right and choose "Gå til..-Go to..): 

https://www.facebook.com/pages/Levmedenglerlivwithangels/1630367043842164?pnref=story

English version

FUTURE DEVELOPMENT OF RELIGIONS

The following text might cast its light over this topic

The angels have certain objectives in view, not only in connection with the outer social life but also with man's life of soul. Through the pictures they inculcate into the astral body, their aim is that in future time every human being shall see in each and all of his fellow men a hidden divinity.

Quite clearly, then, according to the intention underlying the work of the angels, things are to be very different in future. Neither in theory nor in practice shall we look only at man's physical qualities, regarding him as a more highly developed animal, but we must confront every human being with the full realisation that in him something is revealing itself from the divine foundations of the world, revealing itself through flesh and blood. To conceive man as a picture revealed from the spiritual world, to conceive this with all the earnestness, all the strength and all the insight at our command — this is the impulse laid by the angels into the pictures.

Once this is fulfilled, there will be a very definite consequence. The basis of all free religious feeling that will unfold in humanity in the future will be the acknowledgment, not merely in theory but in actual practice, that every human being is made in the likeness of the Godhead. When that time comes there will be no need for any religious coercion; for then every meeting between one man and another will of itself be in the nature of a religious rite, a sacrament, and nobody will need a special religious institution on the physical plane to sustain the religious life. If the religious institutions understand themselves truly, their final aim must be to render themselves unnecessary on the physical plane, as the whole of life becomes the expression of the super-sensible.

The bestowal on man of complete freedom in the religious life — this underlies the impulses at least, of the work of the Angels. 

(Rudolf Steiner 1918)

WHAT ABOUT CHRIST?
On the second page I wrote that "God can not come down to us, to our level, without losing his divinity". I hope that some of you have reacted a little to that statement and thought:what about Christ. Is he not according to Christianity a version of God who did exactly that: descended and became a man "like us in everything except sin"?

It may not be easy for everyone to see the significance in it. Some people get barriers when they hear the word "sin", as they see it as an expression of a negativ attitude towards man or even an abuse of power. It may help to hear how Rudolf Steiner expresses the same issue: In the years between the baptism in the river Jordan and the death on the cross, when the divine richness was fully present in Jesus, there hasn´t arisen any karma, nothing was done or omitted by him, which resulted in debts, that had to be balanced in the future.

That can give us an idea that something very spesial indeed took place and give us a new understanding of the words: the Divine has descended and lived among us. And it has united so strongly with our humanity, that it even shared our experience of being powerless, but finally reached the resurrection. Hidden within these pictures is probably something that concerns every human being.

Simultaneously with this sequence of events was God as "father" still perfect. I imagine God the “father” as actively present in the energetic structures that form and sustain the atoms and the entire material world. The world did not break down, but was equally held and carried as before, while God as "son" went through his death and resurrection. It thus seems as if Christs function as a mediator between man and the father's perfection is related to the task of the angels. Christ gives us the information that he will be with us from his resurrection in all developments and through all complications. He has thus been with us for almost two thousand years. And since he is the same as the “word of creation” from the beginning, he probably hasn´t been inactive for all this time. It's a long time in a sense. It is however also a short time with regard to humanity or the earth or the universe's evolution.

We have achieved a high level of materialistic perfection. In our spiritual life, we often see an unfortunate confusion of ego-impulses with real independence and responsibility, which may seem naive, even primitive in comparison to the level of perfection in the outer world. Yet we have reached a certain degree of cultural tolerance, interest and love. It seems likely that Christ may have something to do with it.

It is also likely that it is partly his merit that we have begun to lift us again towards heaven, and some of us can "see", while others can sense and feel, and we can all do something with these our new capabilities.

CHRISTIANITY AMONG EQUALS
Is somone feeling that I am defending Christianity? In a way, I probably am. Christianity carries an important human treasure.
But I am not a voice for Christianity's superiority over other necessary and valuable religions or spiritual movements. Also Hinduism, Buddhism and Islam, as well as many others, carry indispensable contributions to the future of human spirituality. It is easy to point out flaws in the development of any religion or spiritual movement, but we must not think for that reason that the life within them is dead or expendable.