Å LEVE MED ENGLER

Hva vil det si å «leve med engler»?

 

Besøk gjerne min facebookside -  (merk, høyreklikk og velg "Gå til ..")

https://www.facebook.com/pages/Levmedenglerlivwithangels/1630367043842164?pnref=story

Bilde fra http://www.ashanar.de/engelbilder.html

 

ENGLISH VERSION OF THE TEXT AT THE BOTTOM OF THIS PAGE

NOEN ORD OM ENGLER

Det Guddommelige lever i altgjennomtrengende visdom, altomfattende kjærlighet og altmektig styrke.  Vårt menneskelige tilvære innebærer en bestandig konflikt mellom det vi ønsker å få til, og opplevelsen av våre begrensete evner.

Om det guddommelige i sin fullkommenhet hadde virket direkte inn i vår mennesketilvære, ville det løftet oss helt opp til seg. Vår menneskelige utviklingsvei ville ha blitt avbrutt.

Noen må bygge en bro, må oversette det høyeste vesenets impulser ned til oss, må rense og bære våre bønner oppover. Ordet engel eller angelos betyr budbringer og engelene bringer informasjon, kjærlighet, helbredelse og kraft ned til oss og bærer våre beste intensjoner oppover, spesielt når de renses og fordypes gjennom meditasjon eller bønn, og løftes inn i en sfære av uselviskhet og almen menneskekjærlighet.

ENGLEVEILEDEREN/ENGLETERAPAUTEN

Et menneske som har gjennomgått en indre forvandlingsprosess og har praktisert å leve med engler over tid, kan ha en vekkende og helbredende virkning på andre. Engleveilederens/engleterapeutens forarbeid er å gjøre en del av seg selv rolig, uselvisk og ren, slik at englene kan bruke den til å kommunisere og virke inn i vår verden.

Det ligger en stor kraft og en fantastisk modningsprosess i å gjøre noe helt selv – snekre et skap, sy en kjole, løse en mattematikkoppgave. For noen er det viktig å finne frem helt på egen hånd, med kun den saklige utfordringen som veileder. Det kan dog være naturlig å søke veivisning hos de som har erfaring. Det samme gjelder også når man ønsker å integrere spiritualitet i sitt liv.

På den andre siden kommer man i livsfaser der man er desorientert eller fastkjørt.  Da er ofte englerådgivning en god hjelp til å finne veien videre eller finne ny livsglede. Det kan over tid ha en positiv virkning på helsetilstanden. Det er imidlertid ingen passiv fjerning av alle problemer, men en vei mot indre aktivitet og selvansvarlighet.

ENGLISH VERSION

LIVING WITH THE ANGELS

What does it mean to "live with the angels"?

 

SOME THOUGHTS ABOUT ANGELS

Try to imagine unlimited wisdom, all embracing love, all imbuing strength. Try to open yourself to the impression of a being that is all this. Then turn your attention to the difference between Gods perfection and human existence, which involves a persistent contradiction between what we wish to achieve, and the experience of our limited capabilities.

And you can develope the feeling:
The divine cannot in its perfection make a direct impact on human existence. That would entirely lift us up to the divine level, and we wouldn´t be able to complete our path of human development.

Somehow the impulses of the highest being must be translated down to us, our prayers must be purified and carried upwards. The word angel or “angelos” means messenger, and the angels bring information, love, healing and power down to us, and they carry our best intentions upward, especially when they are cleansed and deepened through meditation or prayer, and lifted into a realm of selflessness and universal benevolence.

 

ARE THE ANGELS REAL?

It is for many people relatively easy to find a sense of awe towards creation and towards human actions born out of unselfish love. Through this awe we open up for the possibility that there might be "something more". But something as specific as angels?

Some people want to develop clairvoyance and integrate clairvoyant experiences into their lives. For most people however, this is not the most natural goal. But everyone can do this:

Ask the angels to make themselves perceptible for you in a way you can understand. Some people will immediately have a strong experience, for others it may become apparent that a new direction is coming into their lives, that they get access to aspects of life that until then have been closed to them. There might over time come the feeling of a power that elevates life and creates peace with and in it.

This experience is subtle, but still compelling.

 

THE ANGELPRACTITIONER/ ANGELTHERAPIST

Someone who has undergone an inner transformation process and has practiced to live with the angels over a period of time, can have an awakening and even healing effect on others. The angel-practitioners or angel-therapists preparation is, to make part of himself quiet, selfless and pure, so that the angels can use this part, to communicate and affect our world.

There lies a wonderful challenge and a healthy maturation process in finding out something on our own – how to build a cupboard, how to sew a dress, how to solve a math problem. For some this is their favorite way, to go at it: with only the objective challenge as their guide. On the other hand, it can be useful to seek guidance from those, who have knowledge and experience. The same also applies, if you want to integrate spirituality into your life.

Sometimes we go through life stages, that seem to be full of disorientation and the feeling of being stuck. In such a phase angel-counseling can help you find direction, find new zest for life and courage to move forward. It may even, over time, have a positive effect on your health. However the angels do not want to live your life for you, but they will put you on a wonderful path towards inner activity and responsibility, and they might just give you the light and the power to start going.