HVEM ER JEG? (english version further down)

Noe om mitt liv

Jeg er født i Stuttgart i Tyskland i november 1958. Størsteparten av mitt arbeidsliv har jeg jobbet for og på Steinerskolen, som eurytmist, klasselærer, ungdomsskolelærer og som daglig leder.

Min oppvekst var mye formet av en far som om trodde apå t det beste et menneske kunne gjøre var å bruke fornuften og handle på en måte som var preget av viljen til å dele med andre. Jeg hadde den dypeste respekt for ham, spesielt for hans sikre og nesten elegante bruk av tenkningen i søket etter sannheten. Første skritt var alltids å gjøre seg kjent med alle fakta. For den drømmende innadvendte gutten som jeg var, kunne det være en utfordring. Men jeg lærte verdien av klarhet og nøktern selvbeherskelse av ham og han var et stort forbilde når det gjaldt viljen til å bry seg og til å dele.

Min mor var en følsom kunstnerisk person. Hun var hjemmeværende. Hun hadde mye initiativ og likte å utfordre og utvikle sine barns evner. Hun hadde det vanskelig med å få helt tak i seg selv, men hun var alltids sikker på at den dypere løsningen av verdens problemer måtte ligge i kjærligheten og i Kristus, som for henne var ett og det samme. Hun kjempet hele livet med å kunne opprettholde denne troen, mot alle intellektuelle og reelle utfordringer, men noe i henne var urokkelig. Hun formidlet noe som gikk langt dypere enn sannhet, etikk og gode handlinger, uten at hun fornektet disse: Viten om den store gleden som ligger i alt, når det har sinne røtter i den allrådende, urevige, guddommelige kjærligheten.

Det var en stor spenning mellom mine foreldres verdensopplevelse og valg av verdier, som har etterlatt i meg et sterk ønske om å finne måter å bygge broer mellom gode mennesker og finne ekte fred. Det kan gå ved å finne sin oppgave i en overordnet åndelig eller moralsk realitet og la den virke sammen med andre til en sunn helhet.

Dette er også et aspekt av englenes nye sterke nærvær og engleveiledningen: Å bygge fred ut ifra at individet finner troen på sin individuelle vei og dens betydning i verden.

Indre liv (english version further down)

Mitt daglige indre øvelsesprogram er i utgangspunktet bygget på Rudolf Steiners mangfoldige råd og forslag til indre skolering, spesielt i bøkene ”Hvordan oppnår man erkjennelser av høyere verdener ” og ”Frihetens filosofi”.

Jeg har også et sterkt og givende forhold til kristendommen, og har integrert kristne bilder og forestillinger i mitt indre liv, spesielt slike som omhandler kristendommens broderlighetsimpuls. For å kunne få det til var jeg nødt til å dukke ned i buddhistisk og islamsk spiritualitet, slik at jeg kunne frigjøre meg fra min kristne bundethet og få en dypere forståelse av religiøs/spirituell praksis. Disse indre besøk i andre religioners åndsrom har etterlatt noen positive, blivende spor.

I 2010 leste jeg Doreen Virtues bok ”englemedisin”. Jeg opplevde en direkte strøm av kraft og visdom, som ga meg et indre gjennombrutt inn i en verden av farger og krefter, der Doreen Virtues utsagn om de forskjellige erkenglene ga orientering. I oppfølging av denne opplevelsen har jeg besøkt flere kurs med Charles Virtue og Doreen Virtue. 

ENGLISH VERSION

My mother

WHO AM I?


Something about my life


I was born in Stuttgart in Germany in November 1958. The majority of my working life I have worked for and at the Waldorf School, as eurythmist, class teacher and teacher for religion and mathematics and as headmaster.
My upbringing was much shaped by a father who believed that the best a man could do was to use common sense, and act in a brotherly way. I have the deepest respect for him, especially for his secure and almost elegant use of thought in the search for truth. The first step was always to acquaint oneself with all the facts. For the dreamy introverted boy who I was, it could be a challenge. But I learned the value of clarity and sober restraint of him, who now is in his ninetieths, and he was an inspiring example of caring and sharing.
My mother was a sensitive artistic person. She lived as a housewife because an illness prevented her from becoming the medical doctor she wanted to be. She had a lot of initiative and liked to challenge and develop her childrens abilities. She had a hard time getting completely hold of herself, after she understood the whole truth about fashist Germany, which hit her like a hammer after the war. But she always remained sure that the deeper solution of the worlds problems had to be love and Christ, which for her most of her life were words which meant the same. She had to fight all her life to be able to maintain this belief, against all scientific and real challenges, but something within her was unwavering. She conveyed something that went far deeper than truth, ethics and good deeds without denying the value of these: An understanding of the source that first gives real value to morality, an intimate knowledge of the joy that dwells from divine love and light.
There was always a great tension between my parents inner worlds, not a personal tension, but a difference of inner choices and values. This tension has caused a strong desire within me to find ways to build bridges between good people and create true peace. I believe this peace can arise when we accept the precious gift of being ourselves and giving from our own source, and find ways to trust the spiritual or moral sources of others. This is an important aspect of living with the angels: To build peace on the basis of finding faith in our individual way and its importance for the world.

 

Inner life

 

My daily spiritual practice is built on Rudolf Steiner's advices and suggestions for the building up of spiritual abilities, Of course this spiritual pratice has developed a lot throughout life.

I gradually developed a strong and rewarding relationship to Christianity, and integrated Christian images and ideas into my inner life, especially those taken from Christianities concept of solidarity. To be able to get there I had to immerse myself into Buddhist and Islamic spirituality. I had to free myself from my Christian limitations, and gain a deeper understanding of religious / spiritual practice. These visits into other religions spirituality have created positive inner connections that remain.
In 2010 I read Doreen Virtues book "angel medicine". I experienced a strong stream of power and wisdom, which carried me into a world of color and fresh uplifting energies The knowledge of the various archangels save orientation. Following up this experience, I have visited several courses with Charles Virtue and Doreen Virtue. They gave new spiritual exercices which unfolded, and widened my inner life. The challenge of integrating the new gifts of wisdom with the ones that had been in use for many years was strong, and so was the potential for growth. At some point the disharmonies and contradictions were resolved, and there was room for new deepening experiences.

http://www.hermetics.org/pdf/steiner/Rudolf_Steiner__Knowledge_of_the_Higher_Worlds.pdf 

http://pvtridvs.net/pool/miscbooks/Rudolf_Steiner_-_The_Philosophy_Of_Freedom_v1.5.pdf-

http://www.amazon.com/Angel-Medicine-Doreen-Virtue/dp/1401902359.

http://www.charlesvirtue.com/ 

http://www.angeltherapy.com/