Livsveiledning (english version further down)

Søker du en sterkere tilstedeværelse på jorden, større klarhet i din forståelse av deg selv, tilgang til nye kilder av inspirasjon og beskyttelse av ditt energifelt 

...da er englerådgiving egnet til å bringe deg videre.

På de følgende sidene finner du ord og tanker rundt englerådgivning. Du kan også bare avtale en time og få tak idet gjennom erfaring.

 

 

Natur og åndelighet

Picture from https://fineartamerica.com/featured/archangel-raphael-steve-roberts.html

Erkeengler og natur

Naturens gaver er uendelig gode. De gir støtte til menneskeheten ikke bare fysisk. Naturen gir også balanse til sjelen vår, gir næring til vår ånd og fyller oss med fred.
Naturen kan også være en bro til erkeenglene,
og det er sunt å oppleve det guddommelige og dets forhold til menneskeheten, ikke som fullstendig atskilt fra naturen, men se det virke i henne og gjennom henne.

Vi oppfatter naturens vårvekst til en fornyet sammenkoblet helhet av levende vesener som en stor helbredelse. Vi aner eller føler erkeengelen Raphaels helbredende kraft som virker innenfor og gjennom den. Opplevelsen gir oss håp om å løfte samfunnet til et nytt nivå av gjensidig forståelse og samarbeid. Raphaels helbredende krefter kan lede oss dit.

Under den høye, muntre sommerhimmelen med det alvorlige dypet aner vi hvordan erkeengelen Uriel når ut til oss gjennom naturens fullt utfoldede skjønnhet, og fyller oss med nåde langt utenfor vår forståelse. Hans kosmiske gaver gjenoppretter grunnlaget for vår menneskelighet og gir oss kraft til å ta vårt ansvar for menneskehetens evolusjon.

Når høsten ankommer minner erkeengelen Michael oss om at det naturlige livet ikke er der for å vare for altid, men for å bringe frukt. Han utstråler kreftene sine gjennom det stadige regnet av meteoritter i denne tiden av året, og bruker dem som sitt rensende sverd, renser jordens atmosfære og livskraft, og inspirerer oss til å gjøre det samme med hele nettverket av menneskelig aktivitet på jorden.

Om vinteren har vi den sterkeste muligheten til å oppleve vår menneskelige sjel og møte grunnen til hennes eksistens, mens naturen hviler rundt oss. Inn i naturens indre krefter og oss selv bringer erkeengel Gabriel alt som søker fødsel i løpet av det kommende året. Vi kan bevisst delta i denne prosessen når vi uselvisk oppfatter i våre hjerter hva det guddommelige ønsker å manifestere gjennom oss for å gjøre Jorden til et godt sted for alle menneskers sjeler og alle naturvesener.

Når vi er veldig stille og lar det skje, kan vi til og med føle Jordens vesen gjennom naturens slør og få et glimt av den hellige hemmeligheten bak den dynamiske balansen av årstider som utspiller seg rundt henne og i hennes sjel. Den oppnås ved at mange erkeengler samarbeider og også mange andre åndelige vesener.

 

Picture from https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/oslo-domkirken/om-domkirken/om-oslo-domkike/takmaleriene4/

English version: 

Angel counselling

Do you seek a stronger connection to earth, deeper clarity in understanding yourself, access to new sources of inspiration, protection of your energy field...

... then angel counseling might give you something and help you progress.

On the following pages you find words and thoughts about angels and angel-readings. Or you could just make an appointment and understand through experience

 

 

Nature and divine beings

Picture from http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/2014-a-new-relationship-with-nature-and-the-spirit-of-the-forest

Archangels and nature

The gifts of nature are infinitely good. They provide support for humanity not only physically. Nature also brings balance to our soul, nurtures our spirit and fill us with peace.
Nature can also be a bridge to the Archangels,
and it is healthy to experience the divine and its relationship to humanity not as totally seperate from nature, but taking effect in her and through her.

We perceive nature's spring growth into a renewed interlinked wholeness of living beings as a great healing. We sense Archangel Raphael's healing power working within and through it. The experience gives us hope to lift our society to a new level of mutual understanding and cooperation. Raphael's healing powers can guide us there.

Under the high, serene sommer-skies with there solemn depths we sense Archangel Uriel reaching out to us through the fully unfolded beauty of nature, filling us with grace far beyond our understanding. His cosmic gifts restore the foundation of our humaneness and empower us to take up our responsibility for human evolution.

When autumn arrives Archangel Michael reminds us that natural life is not there to last forever, but to bring fruit. He radiates his powers through the steady rain of meteorites in this time of the year, using them as his cleansing sword, purifying Earths 's atmosphere and life force, inspiring us to do the same with the whole nettwork of human activity on Earth.

In winter we have the strongest opportunity to experience our human soul and meet the reason for her existence, whilst nature is resting around us. Into the inner forces of nature and ourselves Archangel Gabriel is bringing all that is seeking birth during the coming year. We can consciously participate in this process when we unselfishly perceive in our hearts what the divine wants to manifest through us to make Earth a good place for all human souls and all nature beings.

When we are very silent and allow it to happen, we can even feel Earth's being through nature's veil and get a glimps of the holy secret of the dynamic seasonal balance that is unfolding around her and within her soul. It is achieved by the collaboration of many Archangels and numerous other spiritual beings.