Livsveiledning (english version further down)

Søker du en sterkere tilstedeværelse på jorden, større klarhet i din forståelse av deg selv, tilgang til nye kilder av inspirasjon og beskyttelse av ditt energifelt 

...da er englerådgiving egnet til å bringe deg videre.

På de følgende sidene finner du ord og tanker rundt englerådgivning. Du kan også bare avtale en time og få tak idet gjennom erfaring.

 

 

Natur og åndelighet

Picture from https://fineartamerica.com/featured/archangel-raphael-steve-roberts.html

Naturens gaver er uendelig gode. De støtter og underbygger vår menneskelighet ikke bare fysisk. En tur i naturen vil også fremme sjelelig balanse og gi en åndelig fred. Det er godt å kunne oppleve det guddommelige ikke bare adskilt fra naturen, men også som virksomt i den.
I dyp vintertid kan vi ane Gabriel i forberedelsen og manifestasjonen av det nye året - og vi kan føle ham i sommerens nærende krefter på den andre siden av vår klode.
Om våren kann vi gripe gjennom naturens vekst inn i en ny helhet den store helbredelsen. Vi kan ane Raffaels virksomhet i den, og la oss inspirere til å utvikle vårt samfunn til en ny helhet gjennom fredsskapende helbredende krefter, - og i høst-prosessene på den andre siden av kloden aner vi hans hjelp til at hver enkelt kan bli hel og ny.
Uriels krefter kan føles i de store alvorlig høye sommer-himlene, og i sommerens omfavnende godhet, som tillater oss å glemme, å tilgi, å fornye oss selv. - I vinterkreftene kan vi føle ham som frembringeren av menneskets indre klarhet.
Og Mikael løfter vårt blikk mot stjernene om høsten, mot det evige som altids kan sette oss i stand til å overvinne alle motstander vi møter i det forgjengelige. Han er der som den store strålende trøsteren og hjelperen. - Om våren finne vi ham virksom i oss menneskets indre, der han styrker evnen til å overføre indre intensjoner i ytre bevegelse og handling.
Når vi er stille og tillater det, kan vi også føle jordens vesen gjennom naturens slør.

 

 

Picture from https://kirken.no/nn-NO/fellesrad/kirkeneioslo/menigheter/oslo-domkirken/om-domkirken/om-oslo-domkike/takmaleriene4/

English version: 

Angel counselling

Do you seek a stronger connection to earth, deeper clarity in understanding yourself, access to new sources of inspiration, protection of your energy field...

... then angel counseling might give you something and help you progress.

On the following pages you find words and thoughts about angels and angel-readings. Or you could just make an appointment and understand through experience

 

 

Nature and divine beings

Picture from http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/2014-a-new-relationship-with-nature-and-the-spirit-of-the-forest

The gifts of nature are infinitely good. They provide support for our humanity not only physically. A walk in nature will also promote emotional balance and provide a spiritual peace.
It's good to be able to experience the divine not only as separated from nature, but also as active in it.
In deep winter time we can sense Gabriel in the preparation and the manifestation of the new year. - On the other side of the globe we can feel him in summer's rebirth of our appetite and joy of life working within ourselves.
Nature's spring  growth into a new wholeness can be perceived as a great healing. We can sense Raffaels work in it, and we can let us inspire to develop our society into a new wholeness through peacemaking healing powers. - In the autumn processes on the other side of the globe we sense Raphael helping each individual to find inner joy, wholeness and health.
Uriels forces can be sensed in the high, severe sommer-skies, and in the summers embracing goodness, allowing us to forget, to forgive, to let go. - In wintertimes we can feel him in our own inner clarity.

Michael lifts our gaze to the stars, the eternal, which can enable us to overcome all hindrings we face in the ephemeral. He is there as the great glorious comforter and helper. - In spring we find him at work within ourselves, where he strengthens the human ability to transform inner intentions into outer movement and action.


When we are silent and allow it to happen, we can also feel Earths being through nature's veil.

You are welcome to visit my facebookpage

https://www.facebook.com/pages/Levmedenglerlivwithangels/1630367043842164?pnref=story

(mark, click right and choose Go to..)